Методична робота

Методичні видання видані за останні 5 років

1. Гіоргізова-Гай В.Ш. Математичне моделювання систем і процесів : курс лекцій (для студентів спеціальності 8.080402 «Інформаційні технології проектування») / Гіоргізова-Гай В.Ш.; НТУУ «КПІ» – К. : Видавництво «Аверс», 2006. – 77 с.

2. Лабораторный практикум по курсу «Математическое моделирование систем и процессов» : Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 8.080402 «Информационные технологии проектирования» / НТУУ «КПИ»; сост.: В.Ш. Гиоргизова-Гай. Учебное издание. – К. : Из-во «Аверс», 2006. – 75 с.

З усіх дисциплін, що читаються,  і  з яких проводяться інші види занять: “Комп’ютерні мережі”, “Розподілені комп’ютерні системи і мережі”, “Анаіз цифрових схем”,  “Комп’ютерна схемотехніка”, є  конспекти лекцій і методичні рекомендації з усіх передбачених навчальним планом видів робіт у електронному вигляді на сервері кафедри: Dragon2\techmat\georgizova